Kovaiinfo, Coimbatore City information
Coimbatore

Coimbatore / Kovai Information


Latest News
Tamil Baby names by nakshatra

நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள்

ஜென்ம நட்சத்திரப்படி பெயர் சூட்டுவதற்கு உதவிடும் இணைய பக்கம். http://babynames.india-biz.in
மகான்கள் , ஞானிகள், தவசிகள், முனிவர்கள் ஆகியோர் தங்களது மெய்ஞானத்தால் ஜோதிட சாஸ்திரத்தைக் கண்டுபிடித்து, அதை வருங்காலச் சந்ததியினர் பயன்படுத்தி, நன்மை பெறும் விதமாக, ராசி பலன், நட்சத்திர பலன் என பலவற்றை நமக்கு விட்டுச்சென்றுள்ளார்கள். அதன்படி ஒருவரின் நட்சத்திரத்தை பொறுத்து அவரது பெயர் எந்த எழுத்தில் தொடங்குவது சிறந்தது என்று பார்ப்போம் வாருங்கள்.
நட்சத்திர படி குழந்தை பெயர்கள் தேட
தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்
குழந்தை பெயர்கள் பட்டியலில் இங்கு ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர் தேடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

for more Tamil baby names
Indian Government releases list of 20 smart cities

First 20 smart cities: From Jaipur to Kochi, here’s the full list

NEW DELHI: The government today named 20 cities that will soon get a 50,800 crore or 7.5 billion dollar makeover to turn them into 'Smart Cities' with facilities and infrastructure comparable to Europe. The cities will be given funds to solve problems from power cuts to poor sanitation to traffic

The cities are:
1. Bhubaneshwar 11. Devangere
2. Pune 12. Indore
3. Jaipur 13. Coimbatore
4. Surat 14. Kakinada
5. Kochi 15. Belgaum
6. NDMC (New Delhi) 16. Udaipur
7. Ahmedabad 17. Guwahati
8. Jabalpur 18. Chennai
9. Vizag 19. Ludhiana
10. Solapur 20. Bhopal
Smart Cities in India

 

Smart Cities Mission

Smart Cities Mission of the Government is a bold, new initiative. It is meant to set examples that can be replicated both within and outside the Smart City, catalysing the creation of similar Smart Cities in various regions and parts of the country.

The core infrastructure elements in a smart city would include:

i. adequate water supply,

ii. assured electricity supply,

iii. sanitation, including solid waste management, iv. efficient urban mobility and public transport,

v. affordable housing, especially for the poor, vi. robust IT connectivity and digitalization,

vii. good governance, especially e-Governance and citizen participation, viii. sustainable environment,

ix. safety and security of citizens, particularly women, children and the elderly, and

x. health and education.GPS India IRNSS, What is IRNSS

Global Positioning System.

What is GPS?

Simply put, Global Positioning System or GPS, is a technology that can give your accurate position anywhere on earth (latitude/longitude). You need a special GPS receiver that can receive signals from satellites. Does it work in India? What are the problems faced by GPS users in India?
Yes. It works anywhere on the planet where you can receive signals from the satellite. You will need a pretty clear view of the sky for GPS to work, so it won't work inside buildings, underground or even in a forest. Few years back, GPS wasn't available to it's full accuracy, but since the year 2000 it is available with full accuracy anywhere in the world and to anyone who buys a GPS receiver.

Who owns this system?

The Global Positioning System is owned and operated by United States Department of Defence. But it is available freely to anyone in the world for use. Other countries have developed similar Satellite Navigation Systems of their own. For example, European Union is developing a system called Galileo and Russia has an operational system called GLONASS. Many modern receivers are capable of using signals from all these systems.

Can civilians use GPS?

Yes it is allowed for civilian use, with no restriction. There are two kind of GPS signals,
C/A code: which is the civilian signals and given acuracy about 8-15m
P code - which is military signal and only US military can use that, which is more accurate.
There are high-end civilian receivers available, called dual-frequency receivers, which uses part of P-code, not the full signal, and gives higher accuracy than single frequency receivers.

Is there a fee for using GPS?

GPS is free for use. There is no subscription or monthly fees to pay. You need to buy a receiver that is capable of receiving the signals. But if you want to use add-on services like, differential correction for better accuracy, there may be additional fee. Do WAAS ( Wide Area Augmentation System ) enabled GPS receivers work in India?
Unfortunately No. WAAS is a US specific system and users cannot receive WAAS signals in India. The receiver will continue to work, but without WAAS corrections.
There is a WAAS-compatible augmentation system called GAGAN being implemented by the Indian government. Once ready, WAAS receivers will work in India.

How accurate is the position given by GPS?

Accuracy varies depending on the type of GPS unit. In general, you can expect the position to be within 15m of its true position on earth. Techniques like Differential GPS (D-GPS) can give accuracy less than 3m. Advanced techniques like satellite augmentation, carrier-phase GPS are used for very accurate surveys and can be accurate within centimeters. You can find links to vendors of these high end systems in Buy GPS Equipment page.

IRNSS - Indian Regional Navigational Satellite System

The Indian Regional Navigational Satellite System (IRNSS) is a satellite navigation system, similar to GPS or GLONASS - but it's coverage will be limited to India. It is being developed by ISRO and would be under complete control of the Indian government.
Technical Details

The system consists of 7 satellites
3 satellites in a geostationary orbit over India
4 satellites in sun-synchronous orbit

Target Accuracy
10 meters throughout the Indian landmass
20 meters in regions around the country

Project Timeline

The system is expected to be operational by 2016.
More Information...

Buy GPS Tracking System Online

GPS device online shopping


Selva Magal Semippu Thittam 2015

Selva Magal Semippu Thittam 2015 / Sukanya Samriddhi Account 2015

What is Selva Magal Semippu Thittam 2015 / Sukanya Samriddhi Account SSA?
Selva Magal Semippu Thittam is a special savings scheme exclusively launched for the girl child in Indian Post Offices. It provides higher interest rates than many other schemes for the girl child.
Selva Magal Semippu Thittam scheme was launched on 22nd January 2015 by Indian Prime Minister Narendra Modi.

Selva Magal Semippu Thittam 2015 Benefits

Interest Rate: 9.2% (From 1st April 2015 onwards) Parents/ Guardians can deposit as low as 100 rs at a time for any number of times. Minimum amount to be deposited in a year is set as Rs 1000 to cover all the people. The interest earned through this account is tax exempted.

Selva Magal Semippu Thittam - Rules

The girl child should be less than 10 years old. Age relaxation of one year that is 11 years has been given for this year. Only one account can be opened per girl child. If the total deposit in one year is less than RS.1000 the account will be deactivated, which can be activated again after a payment of penalty of Rs 50. The maximum amount that can be invested in every financial year is Rs 1.5 Lakhs.

Selva Magal Semippu Thittam - Requirements

Birth Certificate of the girl child for age confirmation

Address Proof of the Parents/Guardian

Identity Proof of the Parents/Guardian
Aadhaar Details Udate/Change/Correction

Aadhaar Email/Mobile Number

Update Aadhaar refers to any changes as well as corrections, if required, in resident´s original Aadhaar letter. UIDAI provides three modes for Aadhaar Data Update. Know about the Modes of Updates & Types of Aadhaar Details that can be updated. Any resident with a registered mobile number can update their profile using this portal. Registered mobile number is mandatory to receive password for login. Residents can update Name, Address, Gender, Date of Birth, Mobile Number and Email ID through this portal. For other updates, please visit Permanent Enrollment Center.
No documents required to be submitted for Mobile and Email correction. However for Name, Address, Date of Birth, Gender, Relationship etc to be updated, attach original scanned copies of supporting documents as per the Valid Documents List.

Who can use this portal?

Any resident with a mobile number can update their profile using this portal. Mobile number is mandatory to receive password for login.

What all information can be updated through this portal?

Residents can update Name, Address, Gender, Date of Birth, Mobile Number and Email ID through this portal. For other updates, please visit Aadhaar Enrollment / Update Center. Click here for detailed instructions on submitting Aadhaar Update/ Correction requests through this portal.

What are the documents required to be submitted along with an update request?

Residents are required to upload a self signed (self attested) copy of relevant documents for update/ correction. Please click here for the valid list of documents.

 

Will resident information be Updated immediately after submission of request?

Submission of information for update does not guarantee update of Aadhaar data. The information submitted is subject to verification and validation.

 

To submit your update/ correction request please  CLICK HERE
Request for Aadhaar Update
Update your Aadhaar data in 4 easy steps:
STEP 1: Login with Aadhaar
STEP 2: Select field(s) for update
STEP 3: Upload Document and
STEP 4: Select BPO Service Provide and submit request

Update Aadhaar Details (Online)


Latest Info.

Name Transfer on Property Tax

/Coimbatore Property Tax

Coimbatore Property Tax Pay Online

/Coimbatore Property Tax

Tamil Baby names by nakshatra

/Latest News

Coimbatore omni bus stand, Gandhipuram

/Coimbatore-Bus-Routes

Karnataka State Road Transport Corporation

/Coimbatore-Bus-Routes